Voor onze ouderen

'Ouderen: met hen aan de slag voor een goede kwaliteit van leven'

De Middelburgse VVD is van mening dat er nog te vaak over ouderen wordt gesproken, soms als onderwerp soms als slachtoffer. Wij zijn ervan overtuigd dat je vooral mét ouderen moet spreken, actief naar ze luisteren en zo veel als mogelijk maatwerk leveren voor hun behoefte, wensen en dilemma’s. Of het nu gaat over zorg, vrijetijdsbesteding, zelfstandig wonen, mobiliteit of voorzieningen in de wijk/directe omgeving: laten we vooral het gesprek aan gaan over wat er volgens hen nodig is en wat de gemeente daarin kan betekenen.  Ouderen hebben hun steentje bijgedragen aan een sterk Nederland, wij gunnen hen een waardige oude dag.

Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is de Middelburgse VVD voor een passend aanbod van levensloopbestendige woningen. Ook vinden wij het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Wij steunen dan ook de initiatieven voor zorg op kleine schaal. Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen in Middelburg en de omliggende woonkernen.

Wij stimuleren dat ouderen dingen zelf DOEN en DOEN graag met hen mee voor vraaggerichte voorzieningen waar mogelijk en zorg en extra voorzieningen waar nodig

Mensen houden van hun vrijheid. Dat betekent ook dat er goed openbaar vervoer is, als aanvulling op zelfstandig vervoer, zoals fiets en auto. Wij zijn voor vraaggericht openbaar vervoer; niet voor dure, lege bussen. Maar het vervoer voor ouderen vanuit de verder gelegen wijken en overige kernen naar de binnenstad moet goed zijn. Daarnaast maken we werk van een sneldienst tussen Middelburg en Vlissingen. Ook blijven we ons actief inzetten voor een directere treinverbinding met de Randstad en een goede verbinding met Breda. En juist met dit soort doelen, is het een groot voordeel dat de VVD niet alleen lokaal, maar zeker ook op provinciaal en op rijks niveau sterk vertegenwoordigd is. Dit soort ambities regel je niet even lokaal, maar vergt een lange adem en connecties bij hogere, bevoegde overheden.

Bovendien vraagt het om een actieve samenwerking met andere lokale en regionale partners, zoals aanbieders van  allerlei soorten van vervoer (zoals ouderen, kinderen,  minder validen), buurgemeenten Vlissingen en Veere en anderen.

We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor de samenleving. De Middelburgse VVD wil dan ook dat de gemeente mantelzorgers bij staat om te voorkomen dat ze overbelast raken, wil dat er jaarlijks een mantelzorgwaardering is, is voorstander van een jaarlijkse evaluatie van het totale mantelzorgbeleid en doet er alles aan om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken en faciliteren.