Participatie! Ruimte voor onze inwoners

In de raadsvergadering van 4 juni jl. heeft de VVD fractie een amendement (mede) ingediend (zie bijlage) met betrekking tot de participatiecode. De Middelburgse VVD vindt het belangrijk dat de Gemeenteraad samen met het College aan de voorkant over belangrijke zaken en initiatieven moet spreken en duidelijke kaders moet stellen (ook over de vorm van de participatie) vóórdat we een proces met elkaar in gaan.

Uit gesprekken met bewonersgroepen en/of initiatiefnemers kwam naar voren dat ze het belangrijk vinden dat we bovenal duidelijk naar elkaar moeten zijn en helder moeten communiceren. Het frustreert wanneer er halverwege nog steeds gediscussieerd wordt over rolverdeling, afspraken etc. en het leidt tot een minder voldragen eindresultaat.

In het raadsvoorstel kwam dit naar onze mening onvoldoende tot uitdrukking. Daarom hebben we samen met de SGP en de SP het initiatief genomen tot dit amendement. Een meerderheid van de raad heeft ons voorstel gesteund!

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.