2019 een belangrijk jaar voor de zorg in Middelburg!

De afgelopen periode heeft binnen de gemeente veelvuldig in het teken gestaan van het Sociaal Domein. De huidige samenwerking tussen Middelburg, Vlissingen en Veere binnen het Sociaal Domein, waarvan Porthos het loket is, zal per 1 januari 2020 ophouden te bestaan.

Dat betekent dat inwoners straks wellicht op een andere wijze toegang tot zorg gaan krijgen. De 3 gemeenten hebben samen uitvoerig geëvalueerd wat er de afgelopen periode goed is gegaan en uiteraard ook wat beter kan. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe visie op zorg voor onze bewoners, die in de raadsvergadering van 17 december, is vastgesteld. Binnen de raad hebben we veelvuldig aangedrongen op het belang van samenwerking met Vlissingen en Veere, ook in de nieuwe situatie. Wel hechten we veel belang aan mogelijke verbeteringen in de zorgverlening die toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat we bureaucratie voorkomen door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels tegen te gaan.

Het is ook daarom dat we in de raad aangedrongen hebben op de vaststelling van de visie op zorg, in tegenstelling tot veel andere partijen die op elke slak zout willen leggen, om te komen tot de meest belangrijke stap in het proces. Namelijk het bepalen van hoe dan?  Het hebben van een visie in belangrijk, maar de komende periode wordt pas echt belangrijk om te bepalen welke keuzes we gaan maken bij de invulling van die visie.

De Middelburgse VVD zal bij de nieuwe voorstellen er opletten dat:

- De toegang te allen tijde is gewaarborgd. En zo mogelijk hierin Walchers kan worden samengewerkt (om de beste zorg te krijgen, niet als doel op zich);
- Integrale dienstverlening (integraal de problematiek onderkennen én aanpakken);
- Geen bestuurlijke drukte of diverse overlegtafels (één is genoeg);
- Stoppen met overbodige formulieren, afvink lijstjes etc.;
- Maatwerk leveren, waarbij de klant centraal staat;
- Preventie moet een prominente plek krijgen. Voorkomen is beter dan genezen!
- Beheersen van de kosten (geen overbodige overhead; geld voor zorg, moet naar zorg);

Het Sociaal Domein is en blijft een van de taken waar we echt verantwoordelijkheid in dragen als gemeente en waar het meeste geld in omgaat. Bij de vorige samenwerking zijn we als Middelburg onvoldoende instaat gebleken om ook de financiële beheersbaarheid te bewaken. Het jaar 2019 zal dus op dit vlak in het teken staan van fundamentele keuzes die de beste zorgverlening biedt tegen acceptabele kosten en die ons liberale gedachtegoed ondersteunen!