Schriftelijke vragen over de gevolgen gezondheid corona

Het actuele beeld wat hieruit ontstaat is dat de (geestelijke) gezondheid onder de bevolking afneemt als gevolg van de pandemie en dat de grootste zorgen betrekking hebben op de jeugd. De gestelde vragen hieronder hebben daarom betrekking of deze aspecten ook binnen de gemeente Middelburg van toepassing zijn.

Het college wordt verzocht antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Zien we in de gemeente Middelburg een toename ontstaan in de (jeugd)zorg die terug te leiden is tot de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 en de momenteel geldende beperkingen?

2. Zijn er signalen bekend uit de hulpverlening dat het in contact blijven met cliënten in de eerste golf, moeizaam is gegaan?

3. Welke lessen zijn er te trekken uit de hulpverlening tijdens de eerste golf in het voorjaar?

4. Welke lessen zijn er te trekken als eindverantwoordelijke (gemeente) bij het uitvoeren van de jeugdzorg tijdens de eerste golf in het voorjaar?

5. Wanneer we uit mogen gaan dat de landelijke stijgende trend van een afnemende (geestelijke) gezondheid, als gevolg van de coronacrisis ook voor de bewoners van Middelburg geldt, dan voorziet onze fractie gevolgen voor het Actieplan Sociaal Domein;

    a. Welke risico’s ziet het college in het hierboven geschetste in relatie tot het Actieplan Sociaal Domein?

    b. Welke kansen ziet het college in diezelfde trend i.r.t. het Actieplan Sociaal Domein?

    c. Wat is de consequentie voor de meerjarenbegroting 2021-2024 en hoe kunnen eventuele (negatieve) gevolgen worden opgevangen?

6. De branchevereniging voor geestelijke gezondheidszorg roept op tot een gezamenlijke aanpak met onder andere huisartsen, het wijkteam, woningbouwcorporaties en politie. Onderschrijft het college deze aanbeveling en welke concrete maatregelen zijn er genomen of zijn er van plan genomen te worden om de gevolgen van de pandemie voor de (geestelijke) gezondheid op te vangen?