Een groene, schone en veilige omgeving

Voorzitter, inwoners van Middelburg, Arnemuiden, Nieuw-& Sint Joosland, Kleverskerke, Sint Laurens en leden van de raad,

In de afgelopen jaren zijn we telkens geconfronteerd met forse financiële tegenvallers. In september jl. hebben we stappen gezet naar financieel herstel in de komende jaren. Het is een samenhangend pakket geworden, waarin iedereen zijn pijn moet nemen. Waarin we verantwoordelijkheid nemen, ook voor maatregelen die we eigenlijk niet willen.

De komende jaren zal er nog het nodige op ons afkomen en ook de Corona-pandemie laat zijn sporen na op onze inwoners en ondernemers. Alsdan zal blijken of we de goede weg naar financieel herstel hebben ingezet en onze basis op orde is ,dan kunnen we als gemeente de voordelen daarvan weer aan onze inwoners doorgeven.

Daarom moeten we nadenken over waar we als gemeente voor staan en hoe we kunnen behouden wat ons dierbaar is. Zodra het weer beter gaat met het land en met de gemeente, moeten we ervoor zorgen dat dat gegeven niet alleen uit rapporten en ranglijstjes blijkt, maar dat mensen thuis het ook merken.

Voorzitter, in onze visie is het streven, ons hoger doel: het “grootst mogelijke geluk voor alle Middelburgers in de hele samenleving”. Wij als Lokale Liberalen geloven erin dat dat geluk vooral haalbaar is door investeringen in vrijheid (en dus ook zelfredzaamheid) en verantwoordelijkheid.

Naast een goede gezondheid, zorg en een stabiel inkomen is een leefbare omgeving een belangrijke voorwaarde daarbij.

In een brief aan Provinciale Staten uit 2013 wordt als definitie van “leefbaarheid” gegeven: ‘de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Het gaat over de voorwaarden waaronder mensen in een bepaalde omgeving kunnen en willen samenleven’.

Leefbaarheid heeft dus te maken met de leefomgeving van inwoners, nieuwe bewoners en bezoekers. Als iedereen in vrijheid en veiligheid kan leven, kunnen er mooie dingen ontstaan. Worden vriendschappen gesloten, en kijken we om naar familieleden, buurtgenoten en collega’s. Deze initiatieven moeten we toe juichen. Het sluit aan bij ons streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van inwoners, zonder dat daar persé jarenlange subsidies voor nodig zijn.

Daarbij is het dus passend (als belangrijke voorwaarde) dat we onze gemeentelijke subsidiekaders laten aansluiten bij de doelstellingen en maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan; dat ze elkaar versterken en ruimte bieden aan onze inwoners en ondernemers.

Iedereen in de gemeente moet prettig kunnen wonen, of je nu koopt of huurt. Dat begint met een prettige woonomgeving die veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Maar net zo belangrijk is het dat er genoeg betaalbare huizen zijn.

Waarbij dat Middelburgse huis dus meer is dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun leven en in de plaats/omgeving van hun wens het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Dat er voldoende (koop)woningen zijn voor starters, appartementen ook in de duurdere huur - en koop sector en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen. De taak van de gemeente is om toe te zien op een vraaggericht woningaanbod.

Middelburg zal door moeten gaan met bouwen, bouwen, bouwen! Maar zal ook moeten inzetten op het tegengaan van leegstand en verkrotting. Zoals bijvoorbeeld de locaties Goudeind in Dauwendaele, De Rode Leeuw in Nieuw en Sint Joosland.

In het bijzonder zal er ook aandacht moeten zijn voor (de invloed van) toeristische verhuur en de huisvesting van arbeidsmigranten op de leefbaarheid in de wijken en dorpen van onze gemeente. Goed dat er binnenkort gestart wordt met het beleidskader hiervoor, maar de VVD roept het college op vaart te maken met de ontwikkeling van deze spelregels.

Leefbaarheid heeft ook te maken met veiligheid. Veiligheid van de straat en veiligheid op straat. Tegen overlast, geweldplegingen en criminaliteit moeten strikt worden gehandhaafd en streng worden bestreden. De burgemeester maakt actief gebruik van zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Een messen en wapen verbod in de APV kan hierbij nuttig zijn, evenals dat technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten. Bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en bodycam’s voor de BOA’s.

Ten aanzien van veiligheid en overlast is er ook een taak om verrommeling van wijken tegen te gaan en hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, onkruid, graffiti en andere overlast aan te pakken. Laten we ook vooral onze eigen verantwoordelijkheid in deze niet vergeten en zelf omzien naar onze buurt!

Maar er is meer. Ook zal moeten worden ingezet om eventuele onderliggende oorzaken aan te pakken. Door goed te verbinden met het voorliggend veld, zoals onderwijs, sportverenigingen, woningcorporaties en de wijk of buurt, signaleren we op tijd wanneer het mis gaat met kinderen. Tegelijkertijd moeten we oog hebben voor de knelpunten binnen de jeugdzorg en vooral de oplossingen.  

Het uitgangspunt “de vervuiler betaalt” is een belangrijk uitgangspunt dat onlosmakelijk verbonden is met verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame ontwikkeling. De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners. In 2021 staan we voor een uitdagende operatie met de invoering van DIFTAR.

Kritische geluiden en (hernieuwde) twijfel hierover. Ook van de VVD. Echter zijn wij van mening dat we nu de stap moeten zetten, maar wel met een stevige evaluatie in 2022. Ons uitgangspunt is dat afvalscheiding moet lonen voor onze inwoners. Als zij kiezen voor het verregaand scheiden van afval, moeten ze dat in hun portemonnee voelen. Daarnaast vinden we het oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afval-stoffenheffing betaalt als een groot huishouden en vinden we het beter dat er daarom gekeken moet worden naar een heffing gebaseerd op het aantal personen dat op een adres woont.

Voorzitter, ik ga naar de afronding.

Wat de VVD betreft is de inzet gericht op vergroting van de leefbaarheid van onze wijken en dorpen, gericht op een groene, schone en veilige omgeving. Waarbij het gewoon is dat inwoners daar zelf, naar ieders kunnen, aan bijdragen en verantwoordelijkheid nemen.

Wat de VVD betreft is er zorg die gericht is op preventie en dat geleverd wordt wat nodig is. Dit in tegenstelling tot waar recht op is.

Wat de VVD betreft zijn de gemeente en het gemeentelijk beleid hierin faciliterend, zorgt dat de basis op orde is en de lasten voor onze inwoners weer omlaag kunnen. .