Invoering DIFTAR per 1 januari 2021

In 2018 heeft de raad unaniem ingestemd met de invoering van een systeem voor “het optimaliseren van bronscheiding ‘PMD’verpakkingen (plastic, metaal en drankkartons) en het verbeteren van de huidige werkwijze”.

Naast het scheiden van het afval aan de bron is toen tevens besloten om het DIFTAR systeem in te voeren (Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven, waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer restafval wordt aangeboden hoe hoger de afvalstoffenheffing.


Afwegingen daarbij zijn onder andere: 

  • Het geeft 20% minder restafval
  • Het is per saldo het goedkoopste (eenmalig en structureel) en
  • Het beste toekomstbestendig

Het uitgangspunt "de vervuiler betaalt" is een belangrijk uitgangspunt dat onlosmakelijk verbonden is met verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame ontwikkeling. 


De gemeente is verantwoordelijke voor afvalinzameling en -verwerking. Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners. 


We willen afval zoveel mogelijk beperken en zoveel mogelijk recyclen en gescheiden inzamelen. Doel is om het volume aan afval zo veel mogelijk te reduceren. 


De Middelburgse VVD vindt het oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom willen wij dat er bij deze heffing gekeken wordt naar het aantal personen dat op een adres woont. 


Zoals gezegd is eind 2018 reeds het besluit genomen om bronscheiding i.c.m. DIFTAR in te voeren. In de jaren daarna zijn de nodige investeringen daarvoor gedaan.  


Het dilemma voor de VVD is:  kiezen we als raad écht voor bronscheiding + DIFTAR en zetten we er gezamenlijk onze schouders onder om (na evaluatie) het te verbeteren (en gaat daar een positief signaal vanuit) of blazen we de boel nu af omdat een aantal zaken nog niet helemaal goed zijn, maar de richting wel de juiste is?


Het geheel nu afblazen lijkt ons niet de juiste weg. Neemt niet weg dat wij ook onze twijfels hebben over de (hoogte van de) tarieven die nu aan de raad zijn voorgelegd en dat de wijze van inzameling verbeterd kan worden. 

Vandaar ook dat we het initiatief hebben genomen om een motie voor te bereiden waarin we vragen om in 2021 de kaders voor de evaluatie te kunnen bepalen; welke zaken willen we in ieder geval terugzien in de evaluatie in 2022, zodat we de afvalinzameling kunnen verbeteren en het voor onze inwoners voordeliger kunnen maken en de afvalstoffenheffing omlaag kan. 

De Middelburgse VVD heeft in de raadsvergadering duidelijk naar voren gebracht dat het college echt een been bij moet trekken om goed te communiceren over deze grote wijziging voor onze inwoners. Langs alle kanten ontvangen we signalen dat het beter kan. 

Onze motie die we samen met de ChristenUnie, LPM en SP hebben ingediend is door een meerderheid van de raad gesteund en dus aangenomen. 

https://www.pzc.nl/walcheren/twijfels-niet-weg-maar-nieuw-afvalbeleid-gaat-wel-door~af1dca18/