WMO & Jeugdhulp

Als eerste hebben we als raad de nieuwe verordening WMO & Jeugd 2021 vastgesteld. Deze verordening geeft de gemeente een nieuw toetsingskader waarmee bepaald kan worden wie er in aanmerking komt voor zorg, hoe die zorg eruit moet zien en voor welke periode.

Belangrijk, omdat we als gemeente Middelburg een groot financieel tekort hebben op de zorg (€ 15 miljoen). Om dat tegen te gaan is vorig jaar het actieplan sociaal domein opgesteld, waarmee aanzienlijke besparingen gerealiseerd moeten worden. Deze verordening is een belangrijk stuk gereedschap voor de gemeente om die besparing ook echt te kunnen realiseren.

Ten tweede zijn we als fractie afgelopen periode geconfronteerd met het besluit van de 13 Zeeuwse gemeenten om het contract van stichting Intervence, niet te verlengen. Intervence is een organisatie voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en in die hoedanigheid begeleiden ze gezinnen met complexe opvoed- en opgroeiproblematiek. Belangrijk werk voor kwetsbare inwoners. Het college heeft dit besluit genomen na een uitvoerige periode van overleg met alle stakeholders. De Middelburgse VVD heeft ter ondersteuning een motie ingediend die handvatten geeft om de toekomstige situatie op een goede manier in te richten met oog voor de cliënten en de werknemers van Intervence! Onze bijdrage bij het opstellen (en wijzigen) van deze motie is aanzienlijk geweest. Een ruime meerderheid (alle fracties behalve het CDA) hebben de motie gesteund.