WMO & Jeugdhulp - vervolg 28-01-2021

De afgelopen raadsperiode stond voor wat betreft maatschappelijke zaken in het teken van de contract beëindiging met Intervence als Gecertificeerde Instelling (GI) en de maatschappelijke gevolgen hiervan.

Intervence is de afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor de begeleiding van jongeren die een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd krijgen. Het gaat hier om zeer kwetsbare kinderen! De 13 Zeeuwse gemeenten hebben besloten om het contract met Intervence te beëindigen na jaren van financiële tekorten, een hoog ziekteverzuim en een groot personeelsverloop.

De Middelburgse VVD fractie kan dit besluit van de 13 Zeeuwse gemeenten goed volgen. Kwaliteit van de geleverde zorg en financiële beheersbaarheid staan voorop. Zorgen zijn er echter ook nog wel. De overdracht van zorg van deze kwetsbare kinderen moet secuur en beheerst gebeuren. Daar zullen we de komende periode scherp op toezien alsmede de financiële beheersbaarheid van de geleverde zorg door nieuwe partijen.

De Middelburgse VVD heeft er ingestemd met het voorstel van het college om een achtergestelde lening aan Intervence te verstrekken waarmee de overgang naar drie in Zeeland gecontracteerde instellingen mogelijk wordt. 

Tevens hebben we ingestemd om na goedkeuring van het transitieplan een incidentele bijdrage van € 204.000 gefaseerd beschikbaar te stellen aan de drie instellingen die de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen van Intervence gaan overnemen.