Wat vindt de Middelburgse VVD?

In de krant heeft u hier ook over kunnen lezen. Deze voorstellen worden in veel gevallen voorbereid in de commissievergaderingen voorafgaand aan de raadsvergadering.

Maar in ieder geval vindt er een uitgebreide discussie plaats binnen de fractie wat uiteindelijk tot een standpunt leidt; zijn we zelf (mede-)indiener van een motie of amendement; zijn we 'voor' of 'tegen'; 

Om je een inzicht te geven in ons standpunt hieronder een overzicht

VoorstelStandpunt vd VVD


Speelhof Hoogerzael: Speelhof Hoogerzael is een gewaardeerd bewonersinitiatief en wordt al jaren met de inzet van vele vrijwilligers geĆ«xploiteerd; Er is door de inzet van een terreinbeheerder een tekort op de exploitatie is ontstaan, waardoor het Speelhof dreigt te verdwijnen. Met het door meerdere partijen ingediende voorstel wordt aan het college de opdracht gegeven te zorgen voor een snelle oplossing, zodat Speelhof Hoogerzael in ieder geval niet dicht hoeft.

De Middelburgse VVD heeft dit voorstel niet mee ingediend, maar we hebben hiermee wel ingestemd. Met het voorstel wordt het college opgeroepen om snel in gesprek te gaan met Speelhof Hoogerzael. Iets wat ze eigenlijk al wel doen. Daardoor kan het voorstel ook als 'overbodig' worden beschouwt. Toch vinden we het belangrijk hiermee een signaal te geven en snel met een oplossing te komen. De VVD heeft "voor" gestemd (23 voor; 5 tegen)


Skatebaan Veerse Poort :

De fracties LPM, PvdA, GroenLinks, fractie Onderdijk en D66 hebben een motie ingediend verzoeken het college om op zeer korte termijn in gesprek te gaan c.q. te overleggen met alle belanghebbende omwonenden van de skatebaan, (dus niet alleen met de procespartijen) en met alle gebruikers van de skatebaan (dus ook met de steppers en/of hun ouders) en te bezien in hoeverre het realistisch is om een oplossing te vinden welke kan rekenen op brede steun van zowel van omwonenden (waaronder in ieder geval de procespartijen) als van de gebruikers op de huidige locatie en anders met een alternatief plan voor de skaters te komen op een locatie elders in Middelburg.Ook nu was de VVD geen (mede-) indiener, maar hebben we wel ingestemd met het voorstel. Het college is reeds in overleg met de diverse partijen om tot een oplossing te komen. Dus zou dit ook als een 'overbodig' voorstel kunnen worden bestempeld. Echter we vinden het belangrijk dat er een oplossing komt. Ook voor de jongeren. Uit gesprekken die we gevoerd hebben tijdens een demonstratie op 24 januari blijkt dat de skaters graag een oplossing willen en daar ook aan mee willen werken. Tevens is het een diverse groep (van 10 tot 30-jarigen) die hun hobby willen uitoefen. Het college moet nu binnen afzienbare tijd de raad informeren over het bereikte resultaat. (26 stemmen 'voor' en 3 stemmen 'tegen')