Het woord is aan...Wilfried Boonman (De Faam, 17-02-2021)

Als iedereen in vrijheid en veiligheid kan leven, kunnen er mooie dingen ontstaan. Het sluit aan bij ons streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en betrokkenheid van inwoners.

“Leefbaarheid” is eens omschreven als: ‘de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Het gaat over de voorwaarden waaronder mensen in een bepaalde omgeving kunnen en willen samenleven’.

 

Als iedereen in vrijheid en veiligheid kan leven, kunnen er mooie dingen ontstaan. Het sluit aan bij ons streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en betrokkenheid van inwoners. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat iedereen kan meedoen (participatie) en ook daartoe voldoende is uitgerust (informatie en transparantie).

 

In een meer tastbare vorm is “leefbaarheid” zichtbaar en voelbaar, waarbij onze gemeentelijke subsidiekaders en accommodatiebeleid aansluiten bij de doelstellingen en maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan; dat ze elkaar versterken en ruimte bieden aan onze inwoners en ondernemers; de aanwezigheid van een dorpshuis of wijkcentrum kan dan heel betekenisvol zijn. Wel zullen we moeten kijken hoe dit zo optimaal mogelijk kan worden ingezet.

 

Wat de VVD betreft is de inzet gericht op vergroting van de leefbaarheid van onze wijken en dorpen, Waarbij het gewoon is dat inwoners daar zelf, naar ieders kunnen, aan bijdragen en verantwoordelijkheid nemen. De gemeente en het gemeentelijk beleid zijn hierin faciliterend en dienstbaar.

 

Wilfried Boonman

Fractievoorzitter VVD Middelburg

wilfriedboonman@hetnet.nl