Wat vindt de Middelburgse VVD?

Onderstaand een korte samenvatting van de inbreng en motivatie van de Middelburgse VVD! Deze voorstellen worden in veel gevallen voorbereid in de commissievergaderingen voorafgaand aan de raadsvergadering. Maar in ieder geval vindt er een uitgebreide discussie plaats binnen de fractie wat uiteindelijk tot een standpunt leidt; zijn we zelf (mede-)indiener van een motie of amendement?; zijn we 'voor' of 'tegen' ? en waarom?; Om je een inzicht te geven in ons standpunt hieronder een overzicht


VOORSTELSTANDPUNT
ONDERWERP: Afvalinzameling/ DIFTAR De eerste resultaten van de nieuwe wijze van afvalinzameling (Diftar) zijn bemoedigen. Eind 2020 hebben we het initiatief genomen om in 2021 duidelijk te kunnen aangeven wat we zeker in de evaluatie willen terug zien. Hiervoor werd nu een voorstel gedaan. 

Wij hebben samen met D66, LPM en CU een aanvulling (amendement) op het raadsvoorstel  in te dienen om in de evaluatie het  ‘draagvlak onder inwoners’  ook te betrekken. Tijdens de gesprekken over Diftar in raadcommissies, wijktafels en verdere gesprekken met inwoners blijkt het draagvlak onder inwoners cruciaal voor het realiseren van de doelstellingen van restafval reductie. Onze inwoners zijn de sleutel tot een succesvol Diftar traject, omdat zij uiteindelijk de milieudoelstelling dienen te behalen door afval te scheiden en te voorkomen dat restafval wordt gegenereerd;

Resultaat: het amendement is unaniem aangenomen

ONDERWERP: Extra ruimte voor evenementen. Door de PvdA en D66 was een voorstel ingediend om (1e voorstel) de Middelburgse ondernemers deze zomer in de (post)coronatijd de door hen zo gewenste extra mogelijkheden te bieden door in de binnenstad de organisatie van extra evenementen toe te staan; en daarbij (het 2e voorstel). Bij aanvragen voor meer dan de normaal toegestane hoeveelheid evenementen vergunning te verlenen en daarbij ook op de zondagen coulant te zijn;

De Middelburgse VVD heeft gevraagd of de zinssnede "op de zondagen" uit het voorstel kon worden gehaald. Laat duidelijk zijn dat de VVD vindt dat ondernemers zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de ondernemers de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn. 

Echter met de onze coalitie genoten (LPM, CDA en SGP) hebben we in het werkprogramma de afspraak gemaakt "dat  er geen verdere verruiming van de winkelopenstelling op zondag plaatsvindt. Verder zijn we terughoudend met de uitbreiding van evenementen op zondag die geluidsoverlast veroorzaken". 

Voor ons geldt dat we een betrouwbare partner willen zijn, zodat we wél met het 1e deel van het voorstel konden instemmen, maar niet met het 2e deel, aangezien de indieners de passage "op de zondagen" er niet uit wilden halen. 

Resultaat: Punt 1 is met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen; Punt 2 is met 10 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.

ONDERWERP: Bouwplan Noordweg 128 - Sint Laurens. in de commissie Ruimte waren er veel insprekers over het voornemen van het college om medewerking te verlenen voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor de realisatie van 7 woningen op het perceel Noordweg 128. De communicatie tussen omwonenden van de Noordweg en de Willem Arondeusstraat met de (particuliere) initiatiefnemers over het plan,  laat tot op heden te wensen  overgelaten, waardoor er een grote kans is dat  dit zich wellicht vertaalt in beroepsprocedures in het komende traject;

De VVD vindt het zeer belangrijk dat inwoners betrokken worden bij de planvorming en hierin ook hun zienswijze kunnen geven. In dit plan zijn er enkele particuliere opdrachtgevers en heeft de gemeente "slechts" een faciliterende rol. Echter vinden wij het wel belangrijk dat voor initiatiefnemers helder moet zijn op welke wijze ze de belanghebbenden zo goed mogelijk kunnen betrekken. Daarnaast geldt dat voor de omwonenden ook duidelijk moet zijn hoe het traject eruit ziet en op welke momenten zijn daarin betrokken moeten worden. 

Met anderen heeft de vVD het initiatief genomen om dit de verduidelijken en helder te communiceren wat ieders taak en rol is. 

Resultaat: de motie is met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen