Duurzame opvang asielzoekers - standpunt VVD n.a.v. raadsvoorstel 07-07-2021

Het huisvesten van vluchtelingen en asielzoekers vereist draagvlak bij de inwoners die daar direct mee te maken krijgen (inwoners en asielzoekers worden voor een bepaalde tijd buren van elkaar).

Middelburg zal ook in redelijkheid moeten bijdragen aan de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. 

Het draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds om op integere wijze in te spelen op de oprechte zorgen over bijvoorbeeld het maximale aantal, de begeleiding van asielzoekers en de veiligheid.

Het is daarom van het grootste belang om vanaf het begin van een eventueel traject voor een locatiekeuze, met de inwoners/omwonenden in gesprek te gaan en te communiceren over hun wensen en bedenkingen.

Goed luisteren en daarna handelen, schept een vertrouwensband. Inwoners accepteren meer wanneer ze zich begrepen en serieus genomen voelen. Een zorgvuldige procedure en besluitvormingsproces is daarbij eveneens belangrijk.

Echter vindt de Middelburgse VVD de wijze waarop onze bijdrage nu  wordt uitgewerkt, waaronder de locatiekeuze en de communicatie en het betrekken van de inwoners van Middelburg, nog onvoldoende c.q. dit is nog niet uitgewerkt. De door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zeeland geschetste scenario’s zijn nimmer aan de raad voorgelegd in een beeldvormende, of kaderstellende sessie of nota, waardoor geen voor- en nadelen per scenario door onze raad zijn afgewogen.

Daarom is ons voorstel om het voorstel te wijzigen, zodat de procedure helder en zuiver is, en het uiteindelijke raadsvoorstel over het scenario nog een keer aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. In het 4e kwartaal zal een procedure voorstel aan de raad worden voorgelegd met betrekking tot de uitwerking van ons aanbod.

Wij achten het procedureel juister dat nádat de bijdrage van de Gemeente Middelburg is uitgewerkt, het resultaat (wederom) ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Hiermee ziet het proces op hoofdlijnen er als volgt uit:

1)     Juli 2021: de gemeenteraad neemt een besluit over het voorgenomen besluit van het college;

2)     4e kwartaal 2021: de gemeenteraad neemt een besluit over het procedurevoorstel met betrekking tot de uitwerking van de Middelburgse bijdrage;

3)     Na de uitwerking van de Middelburgse bijdrage, neemt de gemeenteraad hierover een besluit. 

Een meerderheid van de gemeenteraad was het niet met ons eens, zodat het voorstel is afgewezen. Dat was voor de Middelburgse VVD de reden om tegen het totale raadsvoorstel te stemmen. Net als de LPM, fractie Onderdijk en Bert Kollen (CDA), niet omdat we geen asielzoekers willen opvangen, maar omdat vanwege het draagvlak onder inwoners niet op voorhand al 330 plaatsen willen aanbieden en zonder dat bekend is of dat ook nodig is, waar dat moet komen en of er wel voldoende ruimte voor is.