Blijven bouwen aan en in onze mooie gemeente - beschouwingen bij de kadernota 2023

En de VVD zou de VVD niet zijn als we niet ook oproepen oog te houden om de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden en als het mogelijk is te verlagen!

Een ander algemeen uitgangspunt is dat een sterke overheid nodig is om bescherming te bieden waar nodig, en dat uitkomsten rechtvaardig moeten zijn, gebaseerd op vrijheid, verantwoordelijkheid en wederkerigheid. In het belang van de Middelburgers en hun toekomst, zodat we als gemeente ook vooral vooruit kunnen kijken en ons kunnen richten op een duurzaam verdien vermogen en kunnen investeren in het (structureel) oplossen van problemen. In een samenleving die zelf ook in staat is om tegenslagen op te vangen, met een overheid die richting geeft, maar het stuur niet overneemt.
 
Gezamenlijk zullen we er, bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat Middelburg een gemeente blijft, met een goede leefbaarheid en vestigingsklimaat voor inwoners, ondernemers en winkels. De door ons ingediende moties en amendementen kennen dit ook als uitgangspunt.
 
Wij roepen op om spoedig over te gaan van het maken van plannen en visies naar actie! Want dat hebben wij als gemeente nodig en dat verdienen onze inwoners en ondernemers. Wij hopen dan ook dat wij volgend jaar om deze tijd mogen concluderen, dat op verschillende dossiers concrete besluiten zijn genomen en acties zijn opgepakt.
 
En ik ga er drie voor u noemen:
 
Ten eerste is het nodig dat er woningen gebouwd kunnen blijven worden. Uit de rapporten die we het afgelopen half jaar hebben ontvangen, blijkt dat eens te meer. We zien echter dat het bouwtempo terugloopt en achterblijft bij de groeiende vraag naar betaalbare woningen. Het is belangrijk dat voor (eventueel) vastzittende projecten oplossingen worden gevonden en dat hobbels weggenomen dienen te worden om de woningbouw op gang te houden en te stimuleren; Ik verwijs u hiervoor naar onze motie.
 
In dit domein is het ook nodig dat we als raad zo snel mogelijk besluiten kunnen nemen over de huisvesting van arbeidsmigranten en de locatie voor het AZC.
 
Ten tweede het “investeringsfonds”. Ik ga het nu nog een keer de “grabbelton van Schonis” noemen, want nog steeds hebben we als raad niet de kaders kunnen vaststellen. En is het fonds nu een feit of niet? In november vorig jaar hebben we al aangegeven dat het belangrijk is dat we de kaders voorafgaand aan de totstandkoming moeten stellen. Het feit dat we dat niet konden doen is voor ons destijds een belangrijke reden geweest om tegen de begroting te stemmen. Het gaat om een zeer aanzienlijk bedrag en het zijn rekeningen van de toekomst en aan de toekomst.
 
Voorzitter, wij begrijpen ook wel dat we met een investeringsfonds het ontwikkelvermogen van onze gemeente kunnen versterken. Tegelijkertijd moet het helder zijn wat eventueel wel en niet vanuit het fonds kan worden gedaan, hoe de governance is geregeld en wie uiteindelijk de beslissingen neemt. Ook moeten het er niet toe leiden dat we als gemeenteraad moeilijke beslissingen uit de weg gaan. Tevens moeten we afwegingen kunnen blijven maken tussen de noodzakelijke uitgaven en investeringen enerzijds en eventuele verlaging of verhoging van de lasten anderzijds.
 
Als derde het parkeren.
De VVD vindt dat het bij het formuleren van nieuwe ambities en nieuwe doelstellingen voor het parkeerbeleid (of het nu om auto’s of fietsen gaat) het belangrijk is om de ervaringen uit het huidige parkeerbeleid mee te nemen en in te spelen op maatschappelijke trends. Dit mede in het licht van het toeristisch beleid en de belangrijke bevinding in het RIGO rapport dat met name parkeren & zoekverkeer voor veel overlast en ergernis leiden.
 
Parkeerregulering is geen doel op zich, maar één van de instrumenten voor een goed functionerend gebied. Het parkeerbeleid is in die zin dus faciliterend. Het parkeerbeleid zal dienen bij te dragen aan de leefbaarheid in en de bereikbaarheid van Middelburg. Het zorgt voor een optimale ondersteuning van alle activiteiten (gericht op bezoekers, bewoners en werknemers/bedrijven) die in Middelburg plaatsvinden. Concreet betekent dat dat voor deze doelgroepen voldoende parkeerruimte beschikbaar moet zijn, waarbij er ook voor buurtvreemde langparkeerders een goede oplossing is.


Wij zijn verder van mening dat het parkeerbeleid bij moet dragen aan de kwaliteit en het gebruik van de openbare ruimte. Dit alles tegen een parkeerexploitatie die minimaal kostendekkend is.
In de commissie vergadering van vorige week hebben we de toezegging van de wethouder gekregen dat hij een verduidelijkende memo  aan de raad stuurt met daarin een beeld van het proces en wanneer we iets kunnen verwachten. We kijken met belangstelling uit naar deze memo en verwachten deze spoedig te ontvangen.


Een leefbare en veilige omgeving is belangrijk voor onze inwoners. We kennen in Middelburg een traditie van beleid gebaseerd op kennis en cijfers, beleid dat rekening houdt met verschillende belangen, uitgevoerd door een competente organisatie en met draagvlak in de samenleving. Maar inmiddels zien we ook dat het te vaak, te ingewikkeld wordt. De opgaves op de lange termijn vragen om heldere en onderbouwde keuzes, waarin we niet doorschieten in detaillering maar oog hebben voor beleid dat uitvoerbaar en begrijpelijk is.