“Wie sal t maecken dat niemand t kan laecken” (AZC - Cleene Hooge)

Dat geldt ook voor het voorgenomen besluit van dit college.

Daarom aansluitend, zoals een ons helaas te vroeg ontvallen en gewaardeerd raadslid het placht te stellen: “beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”. Als je in de gaten hebt dat je op de verkeerde weg bent, kun je maar beter stoppen en opnieuw beginnen.


Eerder heb ik dit raadsvoorstel over de voorgenomen locatiekeuze voor het AZC, ook het voorstel van de gebroken beloften genoemd van GroenLinks/PvdA, ChristenUnie, D66 en Lokale Partij Middelburg.

De gebroken belofte om niet op de Cleene Hooge te bouwen. De gebroken belofte om de Cleene Hooge enkel als reserve woonlocatie te houden waarbij de, in 2019 vastgestelde ontwikkelvisie leidend is. En de gebroken belofte om het AZC op de huidige locatie te sluiten in 2025.


De VVD vindt dat we meer tijd moeten nemen om alles nog eens goed te doorlopen met elkaar en daarbij gebruik te maken van de betrokkenheid van onze inwoners.


De VVD heeft vragen aan het college over vier onderwerpen:

1)      De tijdslijn: We kunnen constateren dat de belofte om in 2025 het huidige AZC te sluiten en een nieuw AZC te openen door het college gebroken zal worden.

a.       Wat vindt het college een meer realistisch tijdspad? Of wanneer gaat het AZC open?

b.       Vanwaar de haast om zo spoedig mogelijk tot een besluit te komen?

c.       En in hoeverre is ‘tempo’ van belang geweest bij de afweging?

2)      Financiën:

a.       Wat mag het nieuwe AZC volgens college gaan kosten voor de gemeente?

b.       Wat gaat het nieuwe AZC volgens het college opleveren voor de gemeente?

3)      De afweging in de collegevergadering: hoe heeft de afweging van het college plaatsgevonden? Welke argumenten waren voor haar doorslaggevend? Wat is haar (van het college) eigen inbreng geweest?

4)      Participatie: Is het college bereid om het besluitvormingsproces nu ‘bij te sturen’ en meer tijd te nemen, samen met de raad, inwoners van heel Middelburg om te komen tot een meer gedragen besluit? Of anders geformuleerd: is het college het met de VVD eens dat een langer en intensiever traject met inwoners van Middelburg, zoals door de VVD op 13 april voorgesteld tot een beter resultaat zou hebben geleid? ...en uiteraard waarom wel of waarom niet?


Tot slot: Hoe kijkt het college in de ‘spiegel v/d democratie’ en deze vraag ook voor de overige fracties, met name de coalitiepartners? Vinden zij ook dat er sprake is van kiezersbedrog en gebroken beloftes? Hoe kijken de coalitiepartijen terug op het proces (lees: de non/schijn participatie/inspraak, oude en achterkamer politiek);