Voorzitter, (spreek tekst VVD inzake het AZC-Middelburg)

Het is goed om duidelijk de lijn van de VVD aan te geven:

Ten eerste: De VVD vindt dat ook de gemeente Middelburg haar verantwoordelijkheid dient te nemen in de opvang van asielzoekers. Uiteraard hebben we een mening over het asielbeleid, maar dat is landelijke politiek en wordt in Den Haag bediscussieerd.

 

En  ten tweede: telkens het ‘onderwerp AZC’ op de agenda heeft gestaan, of het nu ging over de verlenging van het contract met het COA van de huidige locatie of de kaderstelling op 13 april jl. voor een nieuwe locatie voor een AZC, hebben we aangegeven dat draagvlak bij de inwoners vraagt om enerzijds een open en heldere communicatie en anderzijds om op integere wijze in te spelen op de oprechte zorgen over de huisvesting, de begeleiding van asielzoekers en de veiligheid. Voor de VVD vertaalt zich dat ook in het zo vroeg en intensief mogelijk omwonenden te betrekken.

 

Het onvoldoende invulling geven van het college aan deze, wat ons betreft ‘basis voorwaarde’, is voor ons een belangrijke reden geweest om tegen de kaders voor de locatiekeuze te stemmen.

 

Op 5 september hebben wij en de inwoners van de Griffioen te horen gekregen wat het voorgenomen besluit van het college is. Tevens hebben we ‘de beoordeling’ en afwegingen zoals ze gemaakt zijn erbij gekregen. Nu, amper 6 weken later, worden we als raad geacht onze wensen en bedenkingen te geven…

 

Bovenstaand zal ik nader in perspectief zetten:

-          Voor het wegenbeheerplan dat we in de vorige raadsvergadering hebben vastgesteld zijn enquêtes gehouden onder onze inwoners en als raad zijn we als raad minimaal twee keer uitgenodigd om in samenspraak de kaders te stellen.

-          In de afgelopen commissie ruimte was er een memo actieve informatie over het proces en tijdspad voor het uitvoeringsprogramma Parkeerbeleid. De korte samenvatting: het proces bestaat uit 11 stappen en heeft een looptijd die gestart is in de zomer van 2023, met minimaal 2 informatierondes voor het ophalen van input bij stakeholders. Uiteindelijk leidt dit tot het vaststellen door de raad eind 2024 of medio 2025, afhankelijk of er nog nadere beleidskaders dan wel beleidsuitgangspunten moeten worden voorgelegd aan de raad.

 

Onze conclusie: bij de locatiekeuze voor het AZC is ons niet duidelijk geworden waar de haast nu ineens vandaan komt. We maken ons geen illusies, in juli 2025 zal er nog nergens een nieuw AZC zijn in Middelburg anders dan wellicht de huidige locatie en de noodopvang in Studio A58. De vraag blijft dus: waarom er niet meer tijd genomen wordt om tot een meer gedragen besluit te komen en nu even een stap terug te zetten, zoals inwoners ook gevraagd hebben. Laten we nog eens beschouwen wat we nu hebben en beter met elkaar het gesprek voeren. Laten we daarin luisteren naar elkaar in plaats van horen wat een ander zegt.

 

Daarin durf ik de stelling te verdedigen dat meer tijd om nu met inwoners over een locatiekeuze en de voorwaarden daarbij te praten, tijdswinst aan de achterkant op levert.

Echter mocht de raad, maar we kunnen het ons haast niet voorstellen, hierin niet meegaan en vasthouden aan de behandeling van dit raadsvoorstel over de ontwikkeling van een AZC op de Cleene Hooge, dan vinden wij dat: 


-          Veiligheid, leefbaarheid (o.a. ontsluiting, ruimtelijke inrichting, etc.) en integratie met stip op één moeten staan en geborgd in sluitende afspraken met het COA

-          We ons onverkort moeten houden aan besluiten die we in het verleden hebben genomen. Dan doel ik op de ontwikkelvisie van de Cleene Hooge met alles wat daar bij hoort;

-          Noodopvang en reguliere opvang op gescheiden locaties zal plaatsvinden;

-          De opvang kleinschalig is;

-          Bewoners, omwonenden een meer dan prominente plek moeten hebben in het te doorlopen proces en daarna;

-          Financieel gezien de omwonenden en gemeente volledig gecompenseerd worden voor enig nadeel of schade.

 

Voorzitter, bovenstaande bepaalt onze steunen aan amendementen en is de basis geweest voor onze eigen voorstellen. Wat daar ook mee gebeurt, betrek deze bijdrage bij uw besluitvorming, of de raad het hier mee eens is of niet!

 

Tot slot, bedenk u tevens dat haastige spoed zelden goed is en neem dus meer tijd om tot een gedragen besluit te komen.