Middelburg blijft coffeeshop vrij

Ook het verkiezingsprogramma (2022-2026) van de VVD Middelburg is hierover duidelijk: “Nultolerantie bij drugsbeleid. Middelburg blijft coffeeshopvrij. De gemeente pakt drugsdealers hard aan en de burgemeester gebruikt zijn bevoegdheden, bijvoorbeeld om drugspanden te sluiten”.

De VVD ziet geen redenen dat een coffeeshop een meerwaarde zou kunnen hebben voor Middelburg.

De VVD wil dat iedereen in de Gemeente Middelburg veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Daarom stemt de Middelburgse VVD in met het ‘nuloptie beleid’, mede omdat de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving van onze bewoners zorgt. Overlast en criminaliteit, welke vaak samengaan met gedoogde, zogenaamde legale handel van softdrugs, moeten voorkomen worden.

Daarbij speelt het probleem met de ‘achterdeur’, zolang daar geen passende oplossing voor is zal de VVD tegen een coffeeshop in Middelburg zijn; In een coffeeshop mag softdrugs wel verkocht worden, maar de teelt en de handel zijn verboden en het leveren van drugs aan de shops voor de verkoop via de achterdeur is dus hét probleem. Illegale teelt in huizen en loodsen probeer we in de Gemeente Middelburg juist tegen te gaan door mensen te waarschuwen en panden te sluiten.  Of in de woorden van de Burgemeester: ,,Daar wringt het voor mij. De levering van drugs aan coffeeshops is nodig, maar daar ontstaat juist een vermenging met georganiseerde criminaliteit.”

D66 fractievoorzitter, Bas van de Reest, benadrukt in een artikel in de PZC:  “In gemeenten waar een coffeeshop is, heb je minder illegale straathandel en minder drugsdelicten dan in gemeenten zonder coffeeshop.” En: “De stap van soft- naar harddrugs is groter als jongeren hun softdrugs op straat kopen. Dan is de verleiding om van hasj naar coke of pilletjes te stappen veel groter. “Dus ja, dat D66 nu de discussie over een coffeeshop in Middelburg oprakelt, is voor een deel uit feiten en voor een deel uit idealisme”, zegt Van der Reest. “De gebruikers van softdrugs zijn er gewoon in Middelburg. Kijk maar wat er in de late uurtjes op straat en in de parken gebeurt met jongeren van 14, 15 jaar op scootertjes die elkaar treffen en waar dingen van hand tot hand gaan. En het gebruik is legaal, dus dan vind ik dat je het ook legaal moet kunnen kopen.”    

Jongeren van 14, 15 jaar??? In de late uurtjes op straat en in de parken, op scootertjes??? Is het niet beter om deze jongeren preventief te benaderen, wat betreft hun zingeving en vrijetijdsbesteding, en daar energie in te steken? En daarbij, in vergelijking, alcohol is legaal vanaf 18+.  Het ‘nuloptie beleid’ beschermt juist deze jongeren, hun gezondheid, maar ook de openbare orde en veiligheid en de leefbaarheid van alle bewoners van Middelburg.

Realisme lijkt ons meer noodzakelijk in plaats van idealisme. De politie is erg duidelijk geweest in hun rapportage met betrekking tot de feiten: “er is op dit moment geen sprake van een openbaar ordeprobleem, rondom softdrugs, met name het gebruik en het bezit, binnen de Gemeente Middelburg. De straathandel in softdrugs in de gehele Gemeente Middelburg is niet of zeer beperkt zichtbaar aanwezig”.

Kortom, de nadelen van het niet vestigen van een coffeeshop, wegen niet op tegen de risico’s die we kunnen voorkomen met dit ‘nuloptie beleid’ Een zeer ruime meerderheid  van de gemeenteraad heeft ingestemd met dit 'nul beleid'. De stemmen van de fracties GroenLinks/PvdA, SGP, D66, SP, VVD ChristenUnie, CDA en LPM voor en stem van de fractie FVD tegen.