Nieuwe woningbouwlocaties in Middelburg

Zo komt er duidelijkheid op welke plekken er in de toekomst (tot 2040) wel en niet gebouwd zou kunnen worden. Met een groot aantal partijen hebben we een voorstel ingediend die dit voorstel heeft gewijzigd. Ook heeft een initiatief van de VVD een ruime meerderheid gehaald om "de sprong over de N57" te maken.

Allereerst wil ik nog wat kwijt over het proces. Het inwonersberaad heeft verrassende adviezen opgeleverd en is een aanzet om de betrokkenheid van inwoners te vergroten. We zien uit naar de evaluatie van dit instrument. Tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verliezen dat het om ‘slechts’ 60 inwoners ging en we als volksvertegenwoordiging ook de belangen van de ‘niet-deelnemers’ in het oog moeten houden.

Voor ons blijft een belangrijk punt en uitdaging, ook voor de Omgevingsvisie, om te zorgen dat we inwoners tijdig meenemen en betrokken houden. En ervoor zorgen dat we niet óver inwoners, maar mét inwoners spreken.

Uit de reacties blijkt ook maar weer dat zij de locaties als een overval hebben ervaren. We hebben dit ook gezien met het de locatiekeuze voor het AZC. De communicatie van dit college omtrent deze grote ontwikkelingen kan beter en zorgvuldiger.

Tot slot stond ook in het plan van aanpak dat het kaartje “intern” bleef totdat er gesproken was met de grondeigenaren. Het is voor ons nog steeds onduidelijk waarom het college dit niet heeft gedaan.

Wij willen voldoende (nieuw)bouwlocaties en doorbouwen aan voldoende huizen faciliteren. De Middelburgse VVD wil sturen op minstens 130% plancapaciteit omdat de ervaring leert dat 30% van de plannen niet doorgaat. Dat betekent dat we meer bouwplannen mogen toestaan, we mogen ‘overboeken’. Dat is nodig omdat we de 100% echt nodig hebben. Samenwerking met partners in de bouw is daarvoor heel belangrijk.

Om de juiste woningbouw mogelijk te maken moet voortdurend goed de vraag en de bevolkingsontwikkeling in de gaten worden gehouden. We zullen een onderscheidt moeten maken tussen wat op korte termijn nodig is en wat op middellange en lange termijn. Nu dus beslissingen nemen wat er op middellange en lange termijn nodig is, lijkt ons dus niet verstandig.

De extra woningen moeten allereerst komen op plaatsen waar al gebouwd is – inbreiding – en pas daarna op nieuwbouwlocaties – uitbreiding. Ook zal gekeken moeten worden naar het realiseren van woonruimte boven winkels of in leegstaande kantoorgebouwen (een woonbestemming geven aan vastgoed). De stad zal voorlopig groeien en nieuwe woningen zijn hard nodig. Wij zullen daarom ook bouwplannen aan de randen van de stad of dorpen moeten doorzetten.

Daarom zullen we moeten kiezen voor uitgangspunten die de opgave niet per se vergemakkelijken, maar die wel nodig zijn om ook over 20 of 30 jaar nog een aantrekkelijke gemeente te zijn.

Rol van de overheid

Woningbouw is veel duurder en minder rendabel geworden dan enkele jaren geleden. Veel coalitieakkoorden zijn gesloten in het voorjaar van 2022. De hypotheekrente was toen een stuk lager, net als de bouwkosten. De vraag naar woningen en de verkoopprijzen waren hoger, en ontwikkelaars waren nog geïnteresseerd. Marktpartijen waren daarom enthousiast om te investeren in woningbouw.

Hoe anders is de situatie nu. Gemeenten krijgen veel minder aanvragen voor bouwvergunningen. Bouwbedrijven kunnen slechts offertes uitgeven met een korte geldigheidsduur, die vaak ongebruikt verstrijken. Ontwikkelaars krijgen projecten niet rond gerekend, en zullen niet steeds verliesgevende projecten uitvoeren. De gemeente bouwt zelf geen woningen, en kan marktpartijen niet dwingen om tegen verlies te bouwen. Het woningtekort loopt verder op. Ook woningcorporaties kunnen door de snel stijgende bouwkosten, hoge rente en huurverlaging minder woningen bouwen. De doelstelling van minister De Jonge om 900.000 woningen te bouwen voor 2030 was een enorme uitdaging, maar blijkt nu een onmogelijke opgave te zijn geworden.

De problemen op de woningmarkt zijn en blijven onverminderd groot. De huidige praktijk laat een mismatch zien tussen het liberale streven naar een vrije markt en wat er op dit moment daadwerkelijk nodig is om het probleem dat is ontstaan op te lossen. Er is regie vanuit het Rijk/de gemeente nodig om de problemen het hoofd te bieden en meer betaalbare woningen in zowel de koop- als huursector bij te bouwen. Het liberale perspectief is dynamisch en dit betekent dat in bepaalde situaties onliberale middelen moeten worden ingezet om op de langere termijn de problemen op te lossen en de balans te herstellen. Met betrekking tot de woningmarkt is het van belang ervoor te zorgen dat het aanbod groeit, maar ook dat er maatregelen worden genomen waarmee een dynamische sociale huursector uitkomst kan bieden voor starters en doorstromers. Alleen door middel van een integrale aanpak van de woningmarkt kan worden gekeken wat de woonbehoeften precies zijn en kan daarop worden ingespeeld voor een passend aanbod.

 Onze uitgangspunten gecombineerd met de handvatten en bouwlocaties gaan én de crisis te lijf én borgen een fijne aantrekkelijke stad voor de toekomst.

Uitgangspunten

·    Geen bebouwing ten koste van groen en parken; Stadsparken en beschermde natuur zijn, zeker als er nog meer mensen in Middelburg gaan wonen, de ademruimtes van de stad. Zonder deze plekken zitten we opgesloten in steen en beton, wat leidt tot onder meer hittestress en wateroverlast. Voor duurzaam woongenot zijn uitwaaiplekken met groen en water onmisbaar.

·      Nieuwbouw houdt rekening met natuur en nieuwe wijken zijn groen-blauw dooraderd; Wat we in de bestaande stad koesteren, leggen we in nieuwe wijken doordacht aan. We zetten wijken ruim op met heggen, bomen, bosjes en water. Ook bouwen we op een manier die niet ten koste gaat van natuur en biodiversiteit.   

  Nieuwbouw houdt rekening met toekomstige zorgbehoefte; Nederland vergrijst. Als we nieuwe woningen bouwen willen we dat ze zo gebouwd worden dat ze aante passen zijn aan de behoeften van senioren.

·  Nieuwbouw is minstens energieneutraal; Een no brainer in 2024: de energie die een huishouden nodig heeft, moet het zelf opwekken. Ook moet er bij nieuwbouw al rekening gehouden worden met de ontwikkelingen in de energietransitie. Als oplossingen zoals energieopslag, teruglevering en/of een andere energiedrager zich voordoen moeten er geen ruimtelijke blokkades zijn.

Handvatten

·     Denk na over een bouw die hoger is dan wellicht gebruikelijk; Anno 2024 krijgen starters geen voet aan de grond op de woningmarkt. Jongeren die nog bij hun ouders wonen, studenten die nog op kamers wonen en stelletjes die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar niet voldoende verdienen om € 400.000 euro op een tussenwoning te bieden. Al deze mensen zitten vast in hun huidige woonsituatie. Een hoger bouw kan dan soelaas bieden. Overigens geldt dit ook voor senioren en éénpersoonshuishoudens

·   Stuur op een vraaggericht aanbod en stel dit bij indien nodig;

·      Sta woningdelen toe; De bestaande woningvoorraad kan slimmer ingezet worden door woningdelen toe te staan. Indien er kamers over zijn in een woning, moet het mogelijk zijn om deze aan een derde te verhuren. Maar ook het kopen of huren van een woning samen met iemand anders dan je partner moet gemakkelijker worden.

·    Sta toe dat een huis bouwen in de tuin mogelijk wordt;

·      Zorg voor doorstroming;

· Passende parkeernormen en aandacht voor bereikbaarheid; Het toevoegen van woningen gaat al snel gepaard met andere ruimtelijke uitdagingen. Universele Parkeernormen vormen een onnodige blokkade in een snel veranderende markt, waar ook het mobiliteitsvraagstuk snel veranderd. De Middelburgse VVD ziet daarom realistische bereikbaarheidsplannen maatwerk op parkeernormen als een belangrijke randvoorwaarde om de woningnood op te lossen. Parkeeroverlast voorkomen is en blijft daarbij een belangrijk criterium: overlast zet de duurzame leefbaarheid van de stad onder druk.

·      Bouwlocaties

·      De VVD vindt dat voor de Cleene Hooge de in 2019 vastgesteld ontwikkelvisie het uitgangspunt blijft;

·      Denk na over bouwen in Middelburg-Oost door de N57 over te steken. Het is noodzakelijk om hier een meer uitgebreide analyse voor op te stellen. Hiermee kan ook de Middelburg-West ontlast worden;

·      Voeg de locatie “Poppenroede” toe aan de mogelijke bouwlocaties;

·      Wijs “Brigdamme” (nog) niet aan als locatie om aan de woningen te bouwen, maar doe eerst nader onderzoek;

·      Mortiere – Zonnepark.