Omgevingsvisie Middelburg 2050

Belangrijkste onderwerp was de omgevingsvisie.

De VVD is blij dat de omgevingsvisie geen statisch document is geworden, maar juist een visie, waar nieuwe inzichten een plaats kunnen krijgen. De VVD kan zich in de grote lijnen ook vinden in deze visie ( je zou ook kunnen stellen dat op veel punten de visie vooral een samenvatting van eerdere besluiten is en veel echte keuzes voor de toekomst nog niet gemaakt zijn). De omgevingsvisie is ondanks corona beperkingen met behoorlijk wat input van inwoners en ondernemers tot stand gekomen. Het is een compliment aan al die inwoners die meegedaan hebben. Er is veel werk verricht.

 

Nadrukkelijk heeft de VVD aandacht gevraagd om ervoor te zorgen dat onze inwoners betrokken en aangehaakt blijven. In recente voorstellen (over de locatiekeuze voor het AZC en de nieuwbouwlocaties) van het college hebben we ervaren dat dit beter kan én moet.

 

Tegelijkertijd hebben we ook kanttekeningen of Middelburg een gemeente blijft van alle inwoners?  Bijvoorbeeld als het gaat over:

                  Verdienmodel, waarmee verdienen we in de toekomst ons geld?

                  De VVD wil dat er voor Middelburgse ondernemers genoeg ruimte blijft om te ondernemen. Ons voorstel is om sneller met ondernemers op zoek te gaan naar locaties voor nieuwe bedrijventerreinen. Op dit moment zijn er nog maar enkele hectares beschikbaar.  

                  Mobiliteit – gebruik van de auto wordt sterk teruggedrongen. De Omgevingsvisie gaat uit van rooskleurige scenario’s waarin de groei van het autobezit en -gebruik de komende jaren afneemt, onder meer door de inzet op deelauto’s en sturend parkeerbeleid. Wij vragen ons af hoe realistisch dat is?  Bovendien hebben veel gezinnen hun auto ook gewoon nodig. Mede gelet op de staat van het openbaar vervoer heeft de VVD een voorstel ingediend om bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie een visie op de Middelburgse mobiliteit te ontwikkelen dat rekening houdt met alle vormen van vervoer, zodat de keuzevrijheid voor onze inwoners blijft. Een meerderheid van de raad zag dat echter niet zitten. Het voorstel heeft helaas geen meerderheid gehaald. GroenLinks/PvdA, D66, SP en ChristenUnie  waren tegen. De Middelburgse VVD zal bij de verdere uitwerking blijven benadrukken dat er plaats dient te zijn voor alle vormen van mobiliteit.

                  De polder bij Nieuw en Sint Joosland is in de omgevingsvisie voorgedragen als locatie voor het Energielandschap. Er zijn veel vragen vanuit de omgeving en vanuit de raad voor het realiseren van een zogenaamd “energielandschap”. De VVD heeft hier ook vragen bijgesteld en een pleidooi gehouden voor een realistisch, haalbaar en betaalbaar beleid t.a.v. energietransitie. In het energielandschap wordt gesproken over zonne energie en windenergie. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de bouw van kerncentrales bij Borssele? De VVD heeft vóór een voorstel van de SGP, ChristenUnie, LPM en GL/PvdA gestemd die het college opdraagt de raad eerst een kaderstellend voorstel voor te leggen hoe ze denkt het energielandschap vorm te geven. Zo houden we als raad de regie!

                  In de omgevingsvisie wordt het voor agrarische bedrijven onder de A58 (de polders rond Nieuw- & Sint Joosland) mogen kleine windmolens (een tip hoogte van maximaal 21 meter). Agrarische bedrijven boven de A58 wordt deze mogelijkheid niet geboden. De ZLTO uitte hierover haar ongenoegen en de ongelijkheid die er zo tussen bedrijven ontstaat. Een voorstel van D66 om deze ongelijkheid weg te nemen heeft het niet gehaald.  Enkel D66, VVD en CDA hebben voor gestemd;

                  Overige voorstellen:

o   De fracties CDA, SGP, VVD en SP hebben een voorstel ingediend dat het college vraagt om een visie op hoogbouw op te stellen als toetsingskader (hoogbouwtoets of hoogbouweffectrapportage). Dit hebben we gedaan zodat we met elkaar de regie kunnen behouden en het debat voeren over eventuele hoogbouw en met name hoe hoog dat dan mag zijn en hoe we de hoogte kunnen beperken. De omgevingsvisie gaat uit van maximaal 7 bouwlagen, maar in bijvoorbeeld in de Mortiere wordt een plan ontwikkeld dat uitgaat van 13 bouwlagen. De motie is unaniem aangenomen.

en deze aan de Raad ter vaststelling voor te leggen;