Voldoende woningen, prettige wijken, goede wegen

Veel mensen kunnen geen passende woning vinden, of kunnen deze niet betalen. Een passend woningaanbod betekent ruimte voor de toekomst. Wij vinden daarom dat de gemeente moet meesturen op het aantal en het soort woningen dat in Middelburg wordt gebouwd.

Wij willen dat huidige en toekomstige generaties in betaalbare huizen, goed bereikbare wijken en een duurzame leefomgeving kunnen wonen. Bij prettig wonen hoort ook infrastructuur om van A naar B te komen. Daarom zet de VVD voor de komende jaren in op intensief onderhoud van de gemeentelijke wegen, bruggen, kades, fietspaden en ondergrondse infrastructuur. Wij moeten voldoende kennis en middelen beschikbaar houden om deze Middelburgse infrastructuur veilig en goed te houden. Nu bezuinigen leidt later tot hogere kosten.

 

WONEN EN WIJKEN

Vraaggericht bouwen: voor elke levensfase een passend aanbod

Wij willen voldoende (nieuw)bouwlocaties en doorbouwen aan voldoende huizen faciliteren. De Middelburgse VVD wil sturen op minstens 130% plancapaciteit omdat de ervaring leert dat 30% van de plannen niet doorgaat. Dat betekent dat we meer bouwplannen mogen toestaan, we mogen ‘overboeken’.  Dat is nodig omdat we de 100% echt nodig hebben. Samenwerking met partners in de bouw (zie onder) is daarvoor heel belangrijk.

Om de juiste woningbouw mogelijk te maken moet voortdurend goed de vraag en de bevolkingsontwikkeling in de gaten worden gehouden. Op korte termijn zijn nodig: eengezinswoningen, studentenhuisvesting, appartementen voor senioren (koop en huur in verschillende prijsklassen), starterswoningen en innovatieve woningen als tiny houses en kangoeroewoningen.


De extra woningen moeten allereerst komen op plaatsen waar al gebouwd is – inbreiding – en pas daarna op nieuwbouwlocaties – uitbreiding. Ook zal gekeken moeten worden naar het realiseren van woonruimte boven winkels of in leegstaande kantoorgebouwen (een woonbestemming geven aan vastgoed). De stad zal voorlopig groeien en nieuwe woningen zijn hard nodig. Wij zullen daarom de bouwplannen aan de randen van de stad moeten doorzetten. Dat geldt ook voor de Cleene Hooge. Dit hoeft niet in strijd te zijn met oog voor de natuur (zie onder), de omgeving en omwonenden.

Ook moeten wij meewerken aan goede en waardige tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Voor onze organisaties en bedrijven zijn deze mensen nodig. Wij moeten daarom uitnodigend zijn voor langer verblijf of misschien wel vestiging van deze arbeidskrachten.

Verkorten van aanvraagprocessen

De rol en inzet van de gemeente moet gericht zijn op het verkorten van bouwprocessen, uiteraard binnen de mogelijkheden van de geldende wetgeving en provinciale afspraken.

Eenvoudige procedures, duidelijke rolverdeling

De nieuwe Omgevingswet belooft eenvoudige en overzichtelijke procedures voor vergunningaanvragen in bouw en verbouw. Onderdeel van die procedures kan participatie door inwoners en bedrijven/organisaties zijn. De VVD wil goed vastleggen wat de gemeente Middelburg van een participatietraject verwacht. Voor alle partijen worden dan de verwachtingen duidelijk en komt in beeld wie partijen en belanghebbenden kunnen zijn.

Een vaste adviespartner is daarbij het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (WARK). Dit team geeft de gemeente onafhankelijk advies bij ruimtelijke plannen. Wij willen de rol van het WARK verduidelijken/aanscherpen, zodat de inspraak ervan en die van andere belanghebbenden in balans is.

Kernen en wijken leefbaar en met eigen identiteit

Middelburg, Arnemuiden, Sint Laurens, Kleverskerke en Nieuw- en Sint Joosland hebben hun eigen identiteit en worden daarin gerespecteerd. We willen in deze kernen investeren om de leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen.

Tweede woningen, toeristische verhuur, leefbaarheid binnenstad

Middelburg is een aantrekkelijke plaats voor tijdelijk verblijf en voor toeristen. De toeristische populariteit moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid voor inwoners. De Middelburgse VVD pleit dan ook voor balans tussen toerisme, woningverhuur en -aankoop en leefbaarheid.


Wij willen daarom een registratieplicht invoeren: aanbieders in de toeristische verhuur moeten zich registreren bij de gemeente. Daarnaast willen wij in de binnenstad het tweede-huizenbezit ontmoedigen en reguleren door bijvoorbeeld forenzenbelasting te verhogen en een maximaal aantal dagen verhuur van een tweede woning. Zo voorkomen we dat huizen worden verkocht aan mensen die er maar een paar weken per jaar wonen. Met de huidige woningkrapte is dat onwenselijk.

Tot slot willen wij in onze huisvestingsverordening een vergunningplicht opnemen voor kamerverhuur. In Middelburg is het nu mogelijk zonder vergunningen een woning te kopen, daar zes kleine kamers van te maken en deze te verhuren. De gemeente kan hierbij geen eisen stellen en als overlast wordt veroorzaakt kan de gemeente weinig doen. Wij willen daarom dat voor kamerverhuur voortaan een vergunning moet worden aangevraagd. Wij maken ons hard voor snelle realisering van meer studentenkamers, maar wel gereguleerd.

Randvoorwaarde: natuurvriendelijk en groen

Middelburg is een gemeente die trots is op haar landelijk gebied en parken, groen en bolwerken in de stad. Groene longen zijn essentieel voor het woongenot. Bij nieuwe bouwplannen, inbreiding en uitbreiding, stellen wij voorwaarden voor voldoende groene ruimte, inpassing in het landschap, goede bereikbaarheid en veiligheid. Wij willen meer bouwen met oog voor die leefbaarheid en voor water- en warmte-overlast als ‘hittestress’. Dat is wat de vooruitgang ons heeft gebracht en wat de toekomst van ons vraagt.

Ook hier zien wij de principes van ons programma terug: ontwikkelen, bijbouwen, met oog voor milieu- en energievraagstukken: toekomstgericht. Maar ook groen, prettig en vraaggericht bouwen: de menselijke maat.

Steun bij het verduurzamen bestaande woningen

De Middelburgse VVD vindt het van belang dat bewoners van monumenten en andere bestaande woningen de kans krijgen deze op te waarderen en te verduurzamen. Daarom willen wij actief met huiseigenaren zoeken naar financiële hulpbronnen bij het verduurzamen. Denk aan regelingen voor isolatie, zonnepanelen, vergroening van de wijk of eigen tuin. Ook hier gelden de principes van verkorten en vereenvoudigen. Wij willen verbetering en verduurzaming faciliteren voor (de instandhouding van) onze monumenten, de parels aan de kroon van Middelburg. Verder willen wij alle beschikbare (subsidie)regelingen vanuit Provincie, Rijk en Europa verkennen en benutten om onze inwoners te helpen bij de energietransitie. Zo komt de rekening van verduurzaming niet helemaal bij de inwoners te liggen. Zie ook 6. Duurzaam, slim en zuinig ontwikkelen: Vriendelijk voor de portemonnee

De schaal en het dna van Middelburg

Nieuwe bouwplannen en woonontwikkelingen moeten passen bij de schaal en het DNA van Middelburg.

Samenwerken met partners in bouw

De woningmarkten van Veere, Vlissingen en Middelburg beïnvloeden elkaar. Het is dus verstandig bestuurlijk met elkaar samen te werken, net als met de Provincie, het regionale bedrijfsleven, bouw- en infra-ondernemers.

Breed initiatief voor personeelstekort

De VVD wil een Zeeuws initiatief voor de aanpak van het personeelstekort. Als er door gebrek aan personeel onvoldoende huizen worden gebouwd, onder meer voor onze jongeren, dan heeft dat ook een negatief effect op onze scholen, ons verenigingsleven, onze kwaliteit van zorg en voorzieningen. Zie ook 1. Economie, Aan de slag met ondernemers voor het beschikbaar hebben en houden van personeel

 

WIJKEN EN WEGEN

Wij pakken het onderhoud aan onze (water)wegen en paden op

Wij starten zo snel mogelijk met het achterstallig onderhoud van de gemeentelijke wegen, bruggen, kades, fietspaden en ondergrondse infrastructuur. Daarvoor trekken wij het nodige geld uit. Nu bezuinigen leidt later tot hogere kosten.

Fietsvriendelijke stad

Middelburg moet een fietsvriendelijke gemeente zijn en blijven.  Dit past goed bij het dna van de gemeente.  Dat vraagt om inzet. Wij willen daarom de komende jaren voor onze inwoners en gasten (blijven) werken aan voldoende fietsenstallingen, goed functionerende OV-stations en –verbindingen, hubs voor goederen- en personenvervoer met voldoende parkeergelegenheid en elektrische laadpalen. Daarnaast hebben veilige fietsroute onze aandacht, vanwege al onze jongeren die naar school en verenigingen fietsen en de vele fietsers op weg naar werk en andere bestemmingen.

Wij willen de komende jaren voor onze inwoners en gasten voldoende fietsparkeerplaatsen. Belangrijk is de fietsenstalling op het Zusterplein. Deze moet blijven en het Plein moet worden vernieuwd en anders worden ingericht.

Ook vriendelijk voor de auto in alle wijken

Een auto is immers voor velen gewoon nodig en betekent vrijheid.

De VVD kiest voor een nieuw parkeerbeleid in de binnenstad waarbij bewoners centraal staan, en bezoekers parkeren aan de rand van de stad. Zo willen we de stad autoluw maken, dit vraagt extra parkeervoorzieningen aan de rand van de stad en uitbreiding van gratis parkeerterreinen. Want we willen niet dat de parkeerdruk in de omliggende wijken vergroot wordt.  Het parkeren bij kantoren in het weekend kan bijdragen aan een oplossing.

Ontsluiting Veerse-Meergebied

Met onze buurgemeenten werken we aan een oplossing voor de toegang van het Veerse-Meergebied die niet te belastend is voor kernen als Arnemuiden, Wolphaartsdijk en Lewedorp.