Toegankelijke zorg voor iedereen

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en efficiënte zorg, waarin de mens centraal staat. De Middelburgse VVD vindt het belangrijk dat de uitvoering van de Wmo en de jeugdzorg kwalitatief en financieel op orde zijn. Want op die manier ontstaat investeringsruimte voor de leefbaarheid in de dorpen, wijken en buurten.

Voorkomen is beter dan genezen

De Middelburgse VVD wil hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis organiseren, zodat je in je eigen buurt oud kan worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En waar alle straten toegankelijk zijn. Ideeën van inwoners die daaraan bijdragen worden omarmd.

We pleiten voor de toepassing van de laatste inzichten op het gebied van preventie en de nieuwste technologieën die bijdragen aan het in gezondheid langer thuis kunnen blijven wonen.

Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, vinden wij het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken zodat zij problemen op tijd signaleren. We ondersteunen ook initiatieven die goed zijn voor gezondheid en vitaliteit.

We zorgen voor elkaar, dat vinden wij normaal

Door onderlinge verbondenheid krijgen inwoners die door uiteenlopende omstandigheden of gebeurtenissen in hun leven, niet meer geheel op eigen kracht kunnen functioneren, aandacht vanuit de directe leefomgeving. Ze worden opgemerkt en geholpen door bekenden. Dit willen we bereiken door de sociale ontwikkeling te versterken in dorpen en wijken van gemeente Middelburg. Want daar zit veel actieve betrokkenheid van de bewoners. Ook zijn er vaak verschillende faciliteiten, instellingen en organisaties aanwezig in buurten. De VVD wil de actieve betrokkenheid en aanwezigheid van kennis en organisaties slim combineren zodat buurtbewoners kansen en gelegenheden hebben om zelf initiatieven te starten, activiteiten te ontplooien of daaraan mee te doen. We vinden de ervaringen van de bewoners belangrijk: Welke voorzieningen mist de wijk of buurt? En wat kunnen inwoners betekenen bij de realisatie ervan?

Vrije toegang tot bepaalde voorzieningen mogelijk maken

Onze ambitie is meer ruimte te bieden aan vrij-toegankelijke voorzieningen. Dan is er geen indicatie nodig. Voorbeelden zijn ontmoetingsplaatsen en voor- en na schoolse activiteiten. We willen hiermee zorgen dat mensen met elkaar in contact blijven, meedoen en dat eenzaamheid wordt voorkomen. Wij verwachten dat inwoners zich hiervoor zullen inzetten. De gemeente kan zorgen dat inwoners de voorzieningen kennen door aandacht in wijknetwerken, bij welzijnsorganisaties, in scholen en wijkgebouwen, via de gemeentelijke website en via doemee.middelburgers.nl.

Open en collegiaal samenwerken bij ondersteuning in een gezin is plicht

Nog te vaak horen wij dat in een gezin (te) veel verschillende zorgprofessionals over de vloer komen, die elk vanuit hun eigen expertise ondersteuning bieden. Wij vinden dat dat anders kan. Dit begint bij de gesprekken voor indicatiestelling. In die gesprekken worden alle hulp en ondersteuningsvormen besproken en slim gecombineerd. De verschillende zorgorganisaties die over de vloer komen bij een gezin zijn daar gezamenlijk verantwoordelijk voor. Ze sluiten elkaar niet uit, maar werken samen en leveren in een open sfeer gecombineerde zorg in het gezin. De Middelburgse VVD pleit ervoor dat de gemeente dit nadrukkelijk meeneemt bij het inkopen (de aanbesteding) van zorg en ondersteuning.

Zorg voor wie het echt nodig heeft

Hulp en ondersteuning die op basis van een indicatie wordt verstrekt (professionele zorg) wordt betaald met belastinggeld. We kunnen een euro maar eenmaal uitgeven. Daarom pleiten we ervoor dat zorggeld aan de meest kwetsbare en afhankelijke inwoners wordt besteed.

Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg en de Wmo. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt ondersteuning niet effectief. De gemeente treedt de zorgvrager en -uitvoerder met betrokkenheid en daadkracht tegemoet.

De keuzevrijheid van inwoners die daadwerkelijk professionele zorg nodig hebben hoeft niet te worden beperkt.

Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp.