(door) ontwikkeling Waterpark Veerse Meer

Het gaat om een grote ontwikkeling en het is een complexe operatie, met een diversiteit aan belangen en belanghebbenden. Dit vergt veel inzet en betrokkenheid van zowel de omgeving als de gemeente. Daarbij is een zorgvuldig proces en communicatietraject met alle betrokkenen van het grootste belang.

Wij zien het als een primaire verantwoordelijkheid van de gemeente om de gevolgen en effecten voor de directe omgeving en andere belanghebbenden, goed en zorgvuldig te organiseren en reguleren.  

Tijdens de commissie vergadering van 1 oktober (maar ook tijdens de fractievergadering)  hebben  belanghebbenden  ingesproken en wensen  geuit met betrekking tot  de ontwikkeling en de gevolgen daarvan.

Denk aan de inwoners van Arnemuiden, de bewonersgroep van Arnemuiden, grondeigenaren, boeren, andere gemeenten, zoals Borsele en Goes, jaarplaatshouders, ondernemers en anderen - Alle betrokkenen  hebben hun specifieke belangen, wensen, vragen, maar ook zorgen over bijvoorbeeld verkeersstromen en -veiligheid, hun bedrijfsvoering etc.  Zij willen dat deze belangen ingebracht kunnen worden  en  uiteindelijk worden meegewogen in het vervolg van de doorontwikkeling.

De Middelburgs VVD heeft een motie ingediend waarbij de gemeente wordt opgeroepen om alle belanghebbenden te betrekken en niet slechts enkelen. Deze motie is door een ruime meerderheid van de raad aangenomen.

Wij zijn van mening dat het zo vroeg mogelijk betrekken van de omgeving, transparantie en vertrouwen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van Driestar en gemeente.  Het is essentieel dat als belangen om welke reden dan ook niet kunnen worden gediend of onderling strijdig zijn, dat zo vroeg mogelijk gecommuniceerd wordt in het kader van een helder verwachtingenmanagement.

De gemeente gaat nu aan de slag waarbij de belangen van de omgeving en anderen in kaart worden gebracht. Deze partijen worden gehoord, betrokken en tijdig geïnformeerd wat tussenresultaten, voornemens en vervolgstappen zijn en hoe zij hierin hun belang kunnen inbrengen/dienen (participatie en communicatie).

Achtergrond:

Het project Waterpark Veerse Meer is in de loop van de jaren tot een groot project verworden. De gemeente is sinds de start in 1999 op verschillende manieren betrokken geraakt om de ontwikkeling van het park mogelijk te maken. Over de wijze waarop en de positie waarin we nu zitten hebben de gemeenteraad en de rekenkamer terecht kritiek geuit (zie onze bijdrage van 20 maart 2016) https://middelburg.vvd.nl/nieuws/13649/bijdrage-vvd-n-a-v-nazorgonderzoek-waterpark-veerse-meer ).

Eind 2015 is het Waterpark failliet gegaan. Sinds die tijd is een traject (door de curator) doorlopen dat nu leidt tot de start van de afronding van het faillissement en de doorontwikkeling van de locatie. Hiermee komt een einde aan een lange periode met veel onzekerheid. Het biedt tegelijk ruimte aan een nieuw initiatief voor een recreatieve invulling van het gebied. Een initiatief met een ruimtelijke ontwikkeling van hoge kwaliteit, bovengemiddelde nieuwe natuurontwikkeling en passende aandacht voor de huidige jaarplaatshouders. Maar ook een initiatief dat vraagt om een gezamenlijke inspanning om het mogelijk te maken.

In maart 2018 heeft Driestar, de partij achter het vakantieresort Hof van Saksen in Drenthe, een voorstel gedaan om te komen tot een totaaloplossing voor het Waterpark Veerse Meer. Dit heeft geleid tot intensieve besprekingen waarbij begin juni overeenstemming is bereikt, in de overtuiging dat dit de beste bieding is die in de markt kan worden verkregen.

Desondanks betekent het zeker niet alle geïnvesteerde middelen worden terugverdiend. Voor Driestar betekent het aangaan van aankoop en ontwikkeling wel een financieel risico naar de toekomst. Dit kan alleen aangegaan worden indien de economische risico’s door iedereen worden bewaakt en beperkt.

De belangrijkste uitgangspunten van de gemaakte afspraken zijn:

A) de ontwikkeling van het park vindt plaats voor rekening en risico van Driestar;

B) Driestar vergoedt alle werkelijk door de gemeente te maken kosten;

C) de gemeente spant zich maximaal in om de ontwikkeling mogelijk te maken (faciliterend);

D) de gemeente loopt geen financieel risico;

E) er worden investeringen gedaan in infrastructurele en landschappelijke voorzieningen buiten het park die randvoorwaardelijk zijn om het plan van Driestar uit te kunnen voeren, zoals draaiing van de start/landingsbaan van het vliegveld en nieuwe natuurontwikkeling in de omgeving van het park.