DIFTAR - het vervolg (10 december 2020)

In de raadsvergadering van 10 december kwam het onderwerp wederom op de agenda door een tweetal voorstellen (moties) die (mede) zijn ingediend door de VVD.

Lees hier het bericht van 13 november jl. 

In de vergadering van november hebben we ook onze twijfels geuit over de hoogte van de tarieven en hebben we het initiatief genomen om medio volgend jaar duidelijk te kunnen aangeven wat we zeker in de evaluatie willen terug zien. 

We ontvingen vele reacties in de afgelopen periode. O.a. over de verkleinde opening van de ondergrondse containers en ook over de grote kliko's (240 kg) en meer specifiek dat deze moeten kunnen omgewisseld voor een kliko van 120 kg. 

Reden voor de Middelburgse VVD om een tweetal moties (mede) in te dienen die de service vergroot voor onze inwoners en het draagvlak voor afvalscheiding kan vergroten. Zo wordt voorkomen dat afval wordt gedumpt of tussen het plastic afval belandt. Beide moties zijn aangehouden en worden in een volgende vergadering besproken. Het punt is echter duidelijk dat we goed in het oog moeten houden hoe we de afvalinzameling kunnen verbeteren en het voor onze inwoners voordeliger kunnen maken!